Përparësitë konkurruese:
Lab-Oil karakterizohet për shërbime cilësore, konfidencë, përvojë të avancuar ndërkombëtare dhe reagim të shpejt ndaj kërkesave të tregut. Lab-Oil tregton produkte të naftës me shumicë, për klientët komercialë dhe industrialë. Cilësia për gazoilin (naftën) që hedh treg, verifikohet në mënyrë të vazhdueshme nga kontrollet laboratorike dhe për këtë dëshmohet nga certifikimet e lëshuara nga autoritetet e dy shteteve: Shqipërisë dhe Kosovës.